تماس با ما

شماره تماس: ۱۲-۵۷۲۲۲۰۱۰-۰۳۱

شماره پیامکی: ۳۰۰۰۲۲۰۰۰۲۲۰۰۰

شماره فکس: ۵۷۲۲۲۰۱۷-۰۳۱

کدپستی: ۸۵۶۱۸۱۱۱۷۱

آدرس الکترونیکی: info@fereydan.gov.ir