پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲
۱۶:۵۹:۰۸
فرمانداری شهرستان فریدن

تماس با ما

شماره تماس: ۱۲-۵۷۲۲۲۰۱۰-۰۳۱

شماره پیامکی: ۳۰۰۰۲۲۰۰۰۲۲۰۰۰

شماره فکس: ۵۷۲۲۲۰۱۷-۰۳۱

کدپستی: ۸۵۶۱۸۱۱۱۷۱

آدرس الکترونیکی: info@fereydan.gov.ir

آدرس الکترونیکی بخشداری زنده رود : b-zenderod@fereidan.gov.ir