شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۱:۴۵:۲۱
فرمانداری شهرستان فریدن

وظایف بخشداری ها

بخشداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاست های عمومی کشور و در ارتباط با ادارات مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند ، نهادهای انقلاب اسلامی و رده انتظامی در بخش ، شورای اسلامی شهر و شهرداری و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود

 بخشداری ها

الف ) امور سیاسی و انتظامی بخش :

– اجرای سیاست های عمومی دولت و استقرار امنیت در سطح بخش

– جمع آوری اخبار و شایعات منطقه و گزارش موارد مهم به فرمانداری

– شناسایی اوضاع اجتماعی و سیاسی و ریشه یابی عوامل احتمالی ناامنی ها در بخش

– شرکت در جلسه شورای تامین و ارائه پیشنهادات لازم در صورت دعوت فرماندار

ب ) امور نظارت و بازرسی

 –  اعمال نظارت بر مسائل سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

– سرکشی از روستاها و بررسی مشکلات و ایجاد هماهنگی در جهت رفع آن ها با همکاری شوراهای اسلامی

–  موظف ساختن دهداران به حضور در روستاها و تشویق مشارکت عمومی در جهت سیاست های نظام جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد

– نظارت عالیه بر توزیع ارزاق عمومی در سطح بخش

ج ) امور اقتصادی و فرهنگی بخش :

– پیگیری جذب اعتبارات تخصیصی برای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اقتصادی بخش

– تشویق مردم برای اجرای طرح های عمرانی ، فرهنگی و اجتماعی در سطح بخش

–  بازدید از پروژه های عمرانی سطح بخش و ارسال گزارش ماهانه به فرمانداری

– پیگیری طرح های فرهنگی و بسیج سواد آموزی در سطح بخش

– اقدام در جهت حل معضلات مربوط به تربیت بدنی در سطح بخش

د ) امور اجتماعی :

– رسیدگی به امور ایثارگران ، خانواده معظم شهداء و آزادگان و سرکشی از خانواده های مستمند و محروم بخش

– تشکیل جلسات عمومی در روستاها و استماع نقطه نظرات اهالی ، بهداشت و ستاد حوادث غیر مترقبه

-پیگیری و حل اعترافات موردی در سطح بخش

– دست یابی به اطلاعات کامل از مسائل فرهنگی اهالی بخش

– برقراری ارتباط نزدیک با مئولین بخش

– تنظیم گزارش ماهانه از اوضاع عمومی بخش

– برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی ، مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی رروستا و بخش

– بررسی نیازها و مشکلات روستائیان

– انجام و پیگیری سایر امور محوله از جانب مافوق