چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲
۰۵:۱۳:۵۹
فرمانداری شهرستان فریدن

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

شرح وظایف معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار:

 

  تشخیص نیازمندی های عمرانی شهرستان در چارچوب مسئولیت های وزارت کشور و تعیین اولویت ها به منظور فراهم نمودن موجبات اجرای آن ها

– بررسی و مطالعه و همکاری درخصوص طرح های هادی و جامع شهرستان

– هماهنگی و همکاری لازم در خصوص امور شهرداری و نظارت بر عملکرد شهرداری ها

– مطالعه و ارائه پیشنهاد درخصوص برنامه های مدیریت و برنامه ریزی استان جهت تأمین اعتبار

–   تماس با معاونت های استانداری و سایر دستگاه ها برای تصویب و اجرای طرح ها

–  همکاری با مسئولین ادارات شهرستان در مراحل مختلف پیاده نمودن طرح

–  کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری ها و

–گزارش پیشرفت عملیات عمرانی حوزه شهرستان و بررسی علل تأخیر در اجرای پروژه

– بازدید به هنگام و نظارت دقیق بر پروژه ها و طرح های عمرانی و در صورت لزوم پیگیری در جهت دریافت اعتبار

– نظارت و مراقبت در امور مربوط به توزیع معادن شن و ماسه

–  نظارت و پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز پروژه های عمرانی و همکاری با کارشناس دفتر فنی استانداری در رابطه با امور عمرانی شهرها

–  ارائه به موقع فرم مربوط به نواقص پروژه هایی که نقص دارند و کنترل میزان مصالح مصرف شده

–  پیگیری امور مربوط به منازل سازمانیچ

–  پیگیری امور مربوط به حفاری در سطح شهرها

–   بازدید از مناطق خسارت دیده به اتفاق اعضاء کمیته و در صورت لزوم پیگیری امور مربوط به خسارت

  • تشکیل جلسه کمیته برف روبی و پیگیری مصوبات

–  بررسی طرح های عمرانی روستاها و شهرها به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی استانداری در دستور کار قرار می گیرد.